Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν   Ν Ε Ο Λ Α Ι Α Σ   

Ε Ν Ω Σ Η Σ   Κ Υ Π Ρ Ι Ω Ν   Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ   ( Ε . Κ . Ε .)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) καλεί τα μέλη της νεολαίας της σε εκλογές για την ανάδειξη: α) νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Νεολαίας Ε.Κ.Ε. και β) αντιπροσώπων στο Συνέδριο της νεολαίας Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Ο.Ε.), οι οποίες μέλλει να διεξαχθούν την 15η Μαρτίου έτους 2020 ημέρα Κυριακή και ώρες από 11:00 έως 17:00.

Τονίζεται συναφώς ότι η προθεσμία: α) για την εγγραφή νέων μελών της νεολαίας Ε.Κ.Ε. αλλά και β) για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις ως άνω εκλογές είναι έως την 11η Μαρτίου έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το αργότερο ενώπιον του συνεδριάζοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κυπριών Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) στο οίκημα της Κυπριακής Εστίας στην Αθήνα, επί της οδού Κέκροπος αρ. 3.

Δικαίωμα εγγραφής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν: α) όλοι οι νέοι που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει Κυπριακή υπηκοότητα β)

έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, μέχρι την ημερομηνία εγγραφής και γ)  δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Συνεδρίου της νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε., δηλαδή να έχουν γεννηθεί μετά τις 16  Μαΐου 1990. 

     Ο Πρόεδρος                                                                  Ο  Γενικός Γραμματέας

                                                      

                                                                            

 

      Λεωνίδας  Μασσοστασής                                                  Αλέξιος  Χ. Κωνσταντίνου