ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018     


Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Προϋπολογισμός για το 2018, με αριθμ. πρωτοκ. 111401/7729 - 22/12/2017.         


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΡΕΒΕΚΚΑΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

 

ΕΣΟΔΑ

·           Υπόλοιπο προηγ.χρήσης                                                   18,50 €

·           Παρακρατηθείσα εισφορά 5ο/οο                                      213,50 €

·           Ενοίκια 700 Χ 12 =                                                        8.400,00

Σύνολο Εσόδων                                                                    8.632,00 €ΕΞΟΔΑ

·           ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ =                        1.988,00 €

·           ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5ο/οο -2013-17 =                                213,50 €

·           ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5ο/οο -2018   (8.400 Χ 5 ο/οο) =        42,00 €

·           ΕΝΦΙΑ 2018 =                                                                3.270,00 €

·           ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ & ΛΟΓ.

        ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ =                                                             198,50 €

·           ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ =                                             500,00 €

·           ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (12 ΜΗΝΕΣ Χ 200€)=                            2.400,00 €

Σύνολο Εξόδων                                                                    8.612,00 €


ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ                                            20,00 €