ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      

ΤΟΥ 9ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ      

ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ο.Κ.Ο.Ε.      

 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018