ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από τη    

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της     

Επιτροπής Κληροδοτήματος ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ    

[25/01/2017]