ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ      

ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ      

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016      


Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Οικονομικός Απολογισμός για την 1.1.2016-31.12.2016